top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ SIRCOP ปี 2567 

112811-removebg-preview (3)_edited.png
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ศูนย์ SIRCOP ปีงบ 2567.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์ SIRCOP ปีงบประมาณ 2567

  • Fundamental of Simulation in Public Health Education วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

  • Sim - Basic วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567

  • Simulation Operations Specialist Training (SOS Traning) วันที่ 21-23 สิงหาคม 2567

ติดตามข่าวสารการอบรมทางด้าน simulation ของศูนย์ SIRCOP ได้ที่นี่ เร็วๆนี้

112811-removebg-preview (3)_edited.png

The SIRCOP Site Visit

The SIRCOP Site Visit.png

ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ SIRCOP

เรามีให้มากกว่าการเยี่ยมชม เพราะเรามี.......

  • บรรยาย Basic Simulation-Based Learning

  • สาธิต SBL ตั้งแต่ Briefing - Debriefing

  • Inter-rater Training Practice

  • Mourage

  • ตัวอย่าง Scenario

  • มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

พิเศษ กิจกรรมอื่นๆ ตาม request ของผู้เยี่ยมชม

 🔸Scan QR Code ใน Poster เพื่อดูรายละเอียดการศึกษาดูงาน

Fundamental of Simulation in Public Health Education

112811-removebg-preview (3)_edited.png

ศูนย์ SIRCOP ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรนฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการศึกษาด้านสาธารณสุข  วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2567

ข่าวกิจกรรม

Preparation for Simulation Competition 2024

112811-removebg-preview (3)_edited.png
433012959_431249352754963_8131356584431393287_n.jpg

👉เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รักษาการรองคณบดีฯ และประธานศูนย์ SIRCOP พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรรดา พงศธราธิก ประธานฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์ SIRCOP และนางสาวสิริรัตน์ โพธิชีพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการแข่งขัน simulation เวทีต่างๆ ในปี 2567....

112811-removebg-preview (3)_edited.png

Welcome Delegates from the Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

434261659_431186749427890_5877283061906993091_n.jpg

👉🏻 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ในการศึกษาดูงานณ ศูนย์ SIRCOP เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไป Photo credit: งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

112811-removebg-preview (3)_edited.png

การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

432772441_426661363213762_1258857721687570790_n.jpg

👉เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ SIRCOP ในโอกาสได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Congratulations News

Congratulations for Peer Evaluation
112811-removebg-preview (3)_edited.png
434254869_432258509320714_2286186782535624803_n.jpg

ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล

ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ตามระบบตรวจประเมินและรับรอง

ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ในรูปแบบ Peer Evaluation

ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Congratulations for Peer Evaluation
พื้นฐานฯ Peer 100.png

ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ศูนย์ SIRCOP

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

(100 คะแนนเต็ม ทั้ง 7 องค์ประกอบ) 

มีผลตั้งแต่วันที่

20 มิถุนายน 2566 – 19 มิถุนายน 2569

โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

112811-removebg-preview (3)_edited.png
Congratulations for Peer Evaluation
112811-removebg-preview (3)_edited.png

ห้องปฏิบัติการพยาบาลวิกฤต

ศูนย์ SIRCOP

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

(100 คะแนนเต็ม ทั้ง 7 องค์ประกอบ) 

มีผลตั้งแต่วันที่

20 มิถุนายน 2566 – 19 มิถุนายน 2569

โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

VDO Presentation

การแข่งขัน Simulation
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(รอบรองชนะเลิศ)

การแข่งขัน Simulation
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(รอบชิงชนะเลิศ)

คู่มือ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้

คู่มือต่างๆ

เอกสาร Download

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์

​​Scenario Library

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ SIRCOP

Link ที่น่าสนใจ

bottom of page